Saturday, 01 June 2019

08:45 Full Body (Upper Focus) Behnaz 60
10:00 Full Body (Upper Focus) Behnaz 60
11:15 Full Body (Upper Focus) Andreas 60
12:30 Full Body (Upper Focus) Erik 60
14:30 Full Body (Upper Focus) Silje 60
16:00 Full Body (Upper Focus) TBD 60

Sunday, 02 June 2019

10:00 Total Body Silje 60
11:15 Total Body Linn K. 60
12:30 Total Body Linn K. 60
14:30 Total Body TBD 60
17:00 Total Body Thomas 60

Monday, 03 June 2019

06:00 Arms & Abs Ketil Ola 60 min
07:15 Arms & Abs Ketil Ola 60 min
08:45 Arms & Abs Ida 60 min
10:00 Arms & Abs Ida 60 min
11:30 Arms & Abs Hannah (ENG) 60 min
15:15 Arms & Abs Curtis (ENG) 60 min
16:30 Arms & Abs Hannah (ENG) 60 min
17:45 Arms & Abs Andreas 60 min
19:00 Arms & Abs Erik 60 min
20:15 Arms & Abs Marius 60 min

Tuesday, 04 June 2019

06:00 Full Body (Lower Focus) Hannah (ENG) 60
07:15 Full Body (Lower Focus) Hannah (ENG) 60
10:00 Full Body (Lower Focus) Linn K. 60
11:30 Full Body (Lower Focus) Ketil Ola 60
15:15 Full Body (Lower Focus) Ketil Ola 60
16:30 Full Body (Lower Focus) Andreas 60
17:45 Full Body (Lower Focus) TBD 60
19:00 Full Body (Lower Focus) Linn K. 60
20:15 Full Body (Lower Focus) Ida 60

Wednesday, 05 June 2019

06:00 Chest, Back & Abs Behnaz 60 min
07:15 Chest, Back & Abs Curtis (ENG) 60 min
08:45 Chest, Back & Abs Ida 60 min
10:00 Chest, Back & Abs Hannah (ENG) 60 min
11:30 Chest, Back & Abs Ketil Ola 60 min
15:15 Chest, Back & Abs Silje 60 min
16:30 Chest, Back & Abs Ketil Ola 60 min
17:45 Chest, Back & Abs Henriette 60 min
19:00 Chest, Back & Abs Hannah (ENG) 60 min
20:15 Chest, Back & Abs Thomas 60 min

Thursday, 06 June 2019

06:00 Abs & Ass Andreas 60
07:15 Abs & Ass Thomas 60
10:00 Abs & Ass Ketil Ola 60
11:30 Abs & Ass Linn K. 60
15:15 Abs & Ass Ketil Ola 60
16:30 Abs & Ass Silje 60
17:45 Abs & Ass Marius 60
19:00 Abs & Ass TBD 60
20:15 Abs & Ass Nathalia 60